Bu, Bu, Bu

Vite, jak se strasi deti v Iraku?

Bu,Bu,Bu,Bush!